Revitalizácia historického námestia v Častej

19.08.2012 21:17

 

Eva Borecká

    Častá, ležiaca na úpätí Malých Karpát, je typickou predstaviteľkou slovenských obcí, ktorých verejný priestor a stavebný fond bol zásadne zmodernizovaný v druhej polovici 20. storočia. Následkom tejto modernizácie/unifikácie zanikla hierarchia verejných priestorov v obci, bola potlačená pôvodná  urbanistická štruktúra, bolo likvidované lokálne tvaroslovie a stavebné detaily objektov.

     Pôvodne poddanská obec Červenokamenského panstva sa v 14.-15.storočí rozvinula severovýchodným smerom, a okolo Štefanovského potoka vytvorila šošovkovité námestie. Na základe získaných privilégií mestečka v 16. storočí, sa na námestí konali pravidelné trhy až do polovice  20. storočia.  Trhová tradícia zanikla nástupom nových výrobných vzťahov a od druhej polovice 20. storočia námestie prestalo  plniť funkciu hlavného spoločenského priestoru obce. Po  vyrúbaní  orechového stromoradia, nasledovalo prekrytie potoka asfaltovou plochou a premena námestia na parkovisko. Pôvodná historická zeleň obce, ktorú tvorili aleje a stromoradia z tradičných lokálnych drevín, bola postupne nahrádzaná náletovou alebo spontánne dosádzaná  stálozelenými, pre danú oblasť netypickými  drevinami. Devastáciou centrálneho priestoru zanikla na dlhé roky aj jeho sociálna funkcia miesta spoločných aktivít obyvateľov.

   Náš návrh sa zaoberal všetkými hore uvedenými skutočnosťami a prioritou bolo vytvoriť podmienky pre spoločenské oživenie stredu obce. Pôdorys námestia je neštandardných rozmerov, úzky,  pretiahnutý, preťatý dopravnou komunikáciou, čiastočne svahovitý. Funkcie námestia sú preto členené lineárne, zhromažďovanie a pešie ťahy, cyklistické chodníky, (cyklistická trasa zatiaľ slúži ako parkovacia plocha), plochy zelene a vodný tok. Potok, dôležitý krajinotvorný prvok, sme  čiastočne na námestí otvorili, s možnosťou prístupu k vodnej hladine. Ústredná zhromažďovacia a komunikačná plocha  je lemovaná vysadeným javorovým stromoradím s ostrovmi nízkej zelene (s výsadbou levandule, hortenzie, jazmínu ). Okrajové, komornejšie priestory pri  kostole, soche sv. Františka, pranieri, potoku a studni boli stvárnené v materiáli zohľadňujúcom ich význam a historický odkaz ( kamenná dlažba ). Charakteru týchto priestorov sa prispôsobil aj výber vysokej zelene ( lipa, slivka, vŕba, čerešňa ).

   Po roku od dokončenia výstavby námestia je možné skonštatovať, že táto investícia mala  pozitívny vplyv aj na spoločenský život v obci a na iniciatívu rôznych združení, ktoré oživili tradičné obecné podujatia a obyčaje.(vínna cesta, jarmoky, stavanie mája a vianočného stromčeka).Problémom ostával dlhoročný zvyk obyvateľov pohodlného parkovania v centre, ktorý nebolo možné odstrániť iba označením pešej zóny a na námestí pribudli rôzne „dočasne“  umiestnené zábrany, s ktorými projekt neuvažoval.

Realizácia získala v roku 2011 od inštitúcie AINova-Partneri pre kultúrne dedičstvo zvláštne ocenenie  za príkladnú obnovu .

 

 

Autori návrhu :  ing. arch. Eva Borecká, PhD.

                           ing. arch. Ladislav Borecký

spolupráca         ing. arch. Natália Borecká

 

Realizácia       : 2010-2011

 

Fotografie: Eva Borecká