Remeselné detaily v diele architektov Wimmera a Szonyiho

19.08.2012 21:48

Eva Borecká

 

Umelecké remeslá reflektujú  dobu, v ktorej vznikli a prirodzene dotvárajú výraz architektonického diela zaujímavým detailom. Článok  nadväzuje  na  publikovaný text mapujúci životnú dráhu architekta Franza Wimmera v Projekte č.6, roku 2006.

 

     V diele bratislavských  architektov Franza Wimmera ( 1885 – 1953 ) a Andreja Szönyiho

 ( 1885 -1968 )  , všeobecne  radených  medzi architektov konzervatívnych, s orientáciou na tradičné hodnoty architektúry , sa  v priebehu skúmaných  30 rokov  tvorby  (  1911 - 1939 ) osobitým spôsobom premietol štýl   secesie, tradicionalizmu, purizmu..

 

    Vzťah k remeslu a  detailu získal F. Wimmer klasickým architektonickým vzdelaním  na mníchovskej technickej univerzite, ktorá „.... preferovala  dôležitosť remeselnej tradície a úctu  k meštianskej výstavbe.“ Aj   A Szönyi  po absolvovaní    štúdia  vo Švajčiarsku a praxi  v Paríži inklinoval skôr  k nemeckému kultúrnemu prostrediu.

 

    V čase založenia spoločného ateliéru v roku 1918  a začiatkom dvadsiatych rokov, bola   bratislavská architektonická scéna skutočne pestrá.

   Po vzniku samostatnej republiky  v roku 1918, medzi domácich – prešpurských architektov,  prichádza silná generácia odchovancov pražskej architektonickej školy.  Slovensku, hľadajúcom sa v národnom štýle priniesli oblúčikový dekorativizmus, folklorizmus aj český kubizmus a hybridné  slohy,  ktoré v tom čase ovládali strednú Európu.

    Zároveň po roku 1925, zo západnej Európy k nám prenikajú informácie o úplne odlišných tvorivých princípoch   , opúšťajúcich ornamenty  a kladúcich  dôraz na   formu , vlastnosti materiálu a corbusierovsku ... „ vyváženú harmóniu foriem vo svetle“.

    Ďalším vplyvným faktorom je  umelecký  spolok Pressburger Kunstverein založený v roku 1885 , ktorého aktívnymi členmi  sú  architekti Wimmer a Szönyi. Spolok háji konzervativizmus, umiernenosť , nabáda a vyzýva   „ ...pekne skĺbiť tradíciu s modernou, nekaziť dojem ultramodernými dielami, krotiť bujnú fantáziu a pridŕžať sa starých tradícii...“

 

     Ku konzervatívnej skupine umelcov sa hlásia aj ďalší architekti .Najvýstižnejšie charakterizuje ich ideový program  citácia z článku Ch. Ludwiga a A. Danielisa , uverejnenom v časopise Forum 1932 /2 „...od obytného domu očakávame vždy viac, ako stroj na bývanie, ktorý snáď uspokojí naše požiadavky na bývanie. My však potrebujeme aj uspokojenie ľudského vnútra, čím sa odsúva hranica bezprostrednej nevyhnutnosti a naliehavosti techniky.“ V praxi to znamenalo, že  „......vznikol  celý rad výtvarných počinov na fasádach a v interiéroch občianskych  budov,  nájomných bytových domov, rodinných domov .“

 

     Podobnú paralelu vidíme v  diele F. Wimmera a A.Szönyiho. Obaja    architekti  osobitým  spôsobom prechádzali cez všetky módne smery a v protiklade k veľkej koncepcii formy diela venovali pozornosť remeselnému detailu, spracovaniu materiálu, dispozičnému riešeniu a v neposlednom rade vytvoreniu príjemného domáckeho obytného priestoru.

 

     Prehľad poskytne niekoľko  realizáci so zachovanými remeselnými a výtvarnými detailami.

 

    Prvým zaujímavejším objektom od  architekta Wimmera  ( v spolupráci s F. Opatreným )je neorománsky Kostol reformovanej cirkvi, prepojený so secesným cirkevným domom-Kalvínovým dvorom, na Námestí SNP v Bratislave. Oba objekty vzišli zo súťaže a zrealizované boli v rokoch 1912-1913. Vyznačujú sa  prepracovanými  detailami vo všetkých remeslách ,  v interiéri aj  v exteriéri. Riešené sú aj plochy a priestory ,bežnému pozorovateľovi neprístupné.

    Plasticita fasád  je založená  na    kamenárskych ornamentoch , náročne  stvárnených  železných mrežiach  na oknách, dverách ( obr.1). Nitované zábradlia ( obr.2)  poskladané z malých komponentov do jedného čipkovaného celku tvoria ďalší dôležitý výrazový prvok. Pravouhlé a diagonálne členenie zámočníckeho výrobku  je doplnené o kruhy a polkruhy  a vybrané  motívy sa  pravidelne  opakujú.

 

     Obytný dom mestských zamestnancov na  Grösslingovej ul.č. 59-63 v Bratislave , z roku 1919-1920  je pravdepodobne iba dielom A. Szönyiho . Napriek rôznym architektonickým smerom, aktuálnym v danom období, je  to triezvo riešená masívna bloková stavba s vnútornými dvormi. Zvlášť zvýraznené sú vstupy do troch krídiel objektu , v nadpraží s reliéfmi anjelov držiacimi erb mesta ( obr.3 ) .Vstupné priestory domu sú riešené s jednoduchou eleganciou , na stenách je keramický glazovaný obklad  a presklené polia krídla vstupných dverí prekrývajú  jemné  geometrické  mreže  vyskladané  z meandrov obdĺžnikového tvaru.

 

    V 20. rokoch, z nemeckej architektúry prebratý  Heimatstil založený na pohodlnom rodinnom bývaní , aplikovali architekti Wimmer a Szönyi  už v spoločných dielach,  najmä na  rodinné domy a menšie vily. Štandardne stvárnené objekty ,  so šikmou strechou , drevenými laťkovými okenicami ,  kamenným soklom  - doplnili zábradlím , mrežami, štukami , nesúcimi okrem geometrického rastra charakteristickú vlnovku , pripomínajúcu písmeno W

 ( obr. 4 ).

 

    V interiéri  domu A. Szönyiho na Kapitulskej č.12 v Bratislave z roku 1926 sa nachádza   strop so štukovou výzdobou  v štýle blízkom  Art deco (obr.5 ) a    pozoruhodne riešený priestor schodiska. Obmurované kruhové vretenové schodisko je ako  samostatný objekt   vložený do domu, aj  s úzkymi oknami a portálmi ozdobenými  tehličkovým obkladom

 ( obr.6). Tehličkový obklad architekti často navrhovali   v exteriéri okolo vstupných dverí  , ako aj  v interiéri napr.  pri obkladoch krbu a obkladoch ostenia prechodov medzi  miestnosťami.

    Krby a kachle boli dôležitým interiérovým prvkom v   rodinných domoch  a vilách. Niekoľko typov architekti odprezentovali v roku 1931 na stránkach časopisu Forum v článku pod názvom Neuzeitliche kamine.  Z praktického dôvodu za krbovými mrežovými dvierkami zvyčajne boli ukryté liatinové kachle. (obr. 7 ).

 

    Nájomné domy z konca 30. rokov  projektované architektmi Wimmerom a Szönyim  sú  navrhnuté  v hmote puristicky a v dispozícii účelovo.Bolo to snáď  dané aj politickými okolnosťami a rýchlosťou investovania peňazí pred očakávanou vojnovou infláciou. Doznievajúce tradicionálne cítenie sa prejavuje ešte  v naznačení okenných šambrán v omietke, profilovaných  kamenných konzolách podopierajúcich   vyložené horné  podlažia . Ostatné prvky ako napr. mreže, zábradlia  sú  pojednané funkčne v zvislom členení  z tyče štvorcového prierezu. Vstupné priestory nájomného  domu  vrátane vstupných dverí sú riešené veľmi účelovo až nízkorozpočtovo .  Zaujímavou dekoráciou týchto puristických fasád sú kamenné  reliéfy s cirkevnou tématikou.

Jeleň s krížom, symbolizujúci patróna lovu sv. Huberta ( obr.8 ) ,sa nachádza  na  fasáde  súkromnej vily na Partizánskej ul. č.6 . Na Zámockej ul.č. 1  na arkieri vidíme  reliéf  Madony  s dieťaťom , po bokoch s hlavičkami cherubínov , na farskom dome na Hurbanovom námestí je  reliéf  svätca s dieťaťom v náručí. Svojou jednoduchosťou stvárnenia upúta aj reliéf usmievavej  Madony s dieťaťom ( obr.9 )  na  renesančnom objekte  radnice , dnes  miestneho úradu v Šamoríne,  autorom prestavby a nadstavby (  neurčené datovanie ) je pravdepodobne iba  Andrej Szönyi.  

   Štúdium  diela  autorov inej moderny nepredstavuje  len  samoúčelné bádanie, ale kladie otázku o uplatnení remesiel , autorského detailu a výtvarného umenia v súčasnej architektúre. Dnešná architektúra sa dostáva pod ekonomický diktát investičných spoločností, s rýchlou návratnosťou investovaných peňazí a pripomína  vtip od  karikaturistu Jiránka z konca socialistického obdobia,    „...tady jsou ty plány hoši, rychle to postavte a mizíme.“